fbpx

54 въздухоплавателни средства са провели разузнавателни операции до руската граница

Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Íà ôåñòèâàëå âîçäóõîïëàâàíèÿ „Ìîñêîâñêîå íåáî“ â íà àýðîäðîìå „×åðíîå“ â Áàëàøèõèíñêîì ðàéîíå. Ñåðãåé Ôàäåè÷åâ/ÒÀÑÑ

През изминалата седмица руските радари са засекли общо 54 чуждестранни въздухоплавателни средства, провеждащи операции по разузнаване в близост до границите на Русия. За това съобщава изданието Ruaviation.com, позовавайки се на информация от Министерството на отбраната на страната, публикувана във вестник “Красная Звезда”. 

Според данните 44 от гореспомената бройка са представлявали разузнавателни самолети, а останалите 10 са били чуждестранни дронове. Посочва се също, че нарушаване на въздушното пространство на Руската федерация не е имало.  

Министърът на отбраната допълни, че през изминалата седмица руските пилоти са извършили 313 тренировъчни излитания от общо 62 летища.  

Avatar

Зорница Буковска

Подобни новини

error: Content is protected !!