fbpx

Обявен е конкурс за Главен директор на ГД „ГВА“

Снимка: Ивайло Старчев

 В интернет страницата на Министерството на транспорта беше публикувана обява за конкурс за Главен директор на ГД “ГВА”. Припомняме, че след трагичната смърт на Станимир Лешев, за временно изпълняващ длъжността бе назначен Христо Щерионов

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция „Регулаторни и надзорни функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, взаимодействие с индустрията, въвеждане на нови и подобряване на съществуващите електронни административни услуги“ и събеседване. 

Необходими документи за кандидатстване: 

  1. Заявление за участие в конкурса; 
  1. Автобиография; 
  1. Копие от документ за придобита образователна степен; 
  1. Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит; 
  1. Свидетелство за съдимост; 
  1. Концепция на тема: „Регулаторни и надзорни функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, взаимодействие с индустрията, въвеждане на нови и подобряване на съществуващите електронни административни услуги“ 

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи на Република България. 

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. 

Документите по т. 1 до т. 6 се подават до 25.11.2020 г. включително в деловодството на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9, гр. София от 10,00 ч. до 16,00 ч. (обедна почивка: 12,30-13,00) в запечатан непрозрачен плик, на който е обозначен подателят и конкурсът, за който е предназначен. В този плик се поставя друг отделен непрозрачен запечатан плик с разработката по т. 6 с надпис „ Концепция на тема „Регулаторни и надзорни функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, взаимодействие с индустрията, въвеждане на нови и подобряване на съществуващите електронни административни услуги“ с обем не повече от 20 машинописни страници. 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставят на кандидатите при подаване на документите. 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: табло на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Интернет портала Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рубрика „Кариери“. 

Зорница Буковска

Подобни новини

error: